____________________________________________________________________________________________
===/ ___ \ /=/ / //_/ / /==/_// _____/====/__ ___/_  / __ /=/  |=/ / ____//_//__ ___/
==/ /__/ //=/ / / __ \/ /==,-,/ /============/ /=/ --'_/ ==/ /=/ /| |/ / /___=,-,===/ /
=/ ----'/_/ / / /_/ / /__/ // /_____=======/ /=/ /| |/ / / /=/ /=|  /==== // /===/ /
/__//=/_____/=/_____/_____///_______/======/_/=/_/=|_|_/=/_/=/_/==|__/______//_/===/_/
. : ' *    ` ;  `  *  +   '    `'
     '     . 
 . . . . . . . . . .
...................:      WELCOME.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|      
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX|      
888888888888888HHHH|    PLEASE ALLOW THE TRAIN TO TAKE YOU TO YOUR DESTINATION.
88888888P'::::`Y888|__________________________________________________ 
8888888::::.------------------------___---------------,___.--------L__`.
888888::::.  ._____________. . | |@@@| | - _____  | _ |    [   \
88888l:::.  |_____________| -| |@@@| |: |_____| ||_||    \   \
88888ll::.       .  * , | |@@@| |.+  ` .  | ~|     |____|
88888LLLL_______________________| |@@@| |___________|___|__________o. |
88888oooo\__/ooooo\__/ooooo\__/o`oT-----To'oooo\__/ooooooooo\__/ooooooT--'
888888888888888888888888888888888T-------T8888888888888888888888888888888888888888888888888